Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny zapewnia jej posiadaczom uprawnienia polegające na korzystniejszym od ogólnie obowiązującego dostępie do towarów i usług lub też innych form działalności nieograniczonych terytorialnie. Tylko samo złożenie wniosku o Kartę jest ograniczone do Gminy – zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny wielodzietnej. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m. in. z ustawowych zniżek np.:

- na przejazdy kolejowe – 37% ulgi na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne w przypadku rodziców;

- w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50 % dla rodziców i małżonków rodziców;

- darmowych wstępów do parków narodowych;

- zniżek do instytucji kultury i sztuki (muzea).

Wszystkie informacje dotyczące obowiązujących form zniżek są na bieżąco aktualizowane na stronie rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

- do ukończenia 18 roku życia;

- do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

- bez ograniczeń w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającemu ustawowe warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki szkole lub szkole wyższej, jednakże maksymalnie do ukończenia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta, na której jest umieszczone imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty oraz jej numer.

Do wniosku o KDR należy dołączyć:

- dowody tożsamości dorosłych członków rodziny wielodzietnej;

- akty urodzenia dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku, gdy dzieci nie posiadają dowodów tożsamości – dowód osobisty lub paszport);

- oświadczenie rodziców, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w rodzinie zstępczej, w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- zaświadczenia lub oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-07
Data publikacji:2016-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7058