Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 stycznia 2020

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym powoływanym przez Wójta Gminy Świerklany  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

 • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy domowej
 • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych
 • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą
 • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań: Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklanach,  placówek oświatowych Miasta Gminy Świerklany, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świerklany, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Rybniku a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 Osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio  z  tut. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – z pracownikami socjalnymi: w godz. pracy ośrodka bądź pod numerem  tel. 32 43 27 539

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-31
Data publikacji:2020-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1454