Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminny Ośrodek pomocy społecznej w świerklanach, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, tel. 32 430 42 54, e-mail: kontakt@ops.swierklany.pl, ePUAP: /OPSSwierklany/SkrytkaESP

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. W celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym:
  • ustawy z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 2. w celu zatrudnienia pracowników,
 3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-31
Data publikacji:2020-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:746