Dla kogo pomoc społeczna?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lutego 2016

Osoby uprawnione

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 528,00 zł na osobę w rodzinie, w szczególności przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej:

 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu dożycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-11
Data publikacji:2016-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2556