Pomoc Społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lutego 2016

Pomoc społeczna  - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:                                        

- przyznawaniu wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

- pracy socjalnej,

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Tryb udzielania pomocy:

1. Zgłoszenie wniosku osoby ubiegającej się o  udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy: rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej tj. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania klienta, wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu.

3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się  o pomoc społeczną.

4. Realizacja przyznanych świadczeń.

 

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

- decyzja właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych,

- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,

- dowód  otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne,

- zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach  przeliczeniowych,

- zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

 

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 930 ze zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-11
Data publikacji:2016-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2364